تن ماهی + فلفل = تن ماهی فلفلی ‌‌‌‌
چی بهتر از یه طعم تند و آتیشی میتونه
بقیه روزتو بسازه ؟

تن ماهی + فلفل = تن ماهی فلفلی ‌‌‌‌
چی بهتر از یه طعم تند و آتیشی میتونه
بقیه روزتو بسازه ؟